Магнитно прахов контрол MT

Принцип:

Индикациите разсейват магнитното поле, създадено с намагнитващо устройство. Обектът от феромагнитен метал се намагнитва и със суспензия, съдържаща феромагнитен прах (с контрастен цвят или с флуоресциращи добавки) се облива обектът. Частиците се събират в зоните с разсеяно магнитно поле и се получава индикация на повърхностната от повърхностни или подповърхностни индикации. Наблюдението се извършва с бяла или ултравиолетова светлина.

Област на приложение:

Методът се използва за откриване на повърхностни и подповърхностни индикации в контролираните обекти и съображения, имащи магнитни свойства.

магнитно прахов контрол