Ултразвуково измерване на дебелини – UTM

(ултразвукова дебелометрия)

Методът е изключително ефективен за контрол на отговорни обекти и съоръжения, при които има достъп само до едната от повърхнините им като кораби, тръбопроводи, съдове, работещи под налягане, и съоръжения със сложни конструкции. Чрез ултразвукова дебелометрия е възможно да се извършва мониторинг върху действителното техническо състояние на обекта, отчитайки неговата остатъчна дебелина.

Предимства

Като основни предимства на дебелометрията могат да се посочат:

– мобилност, възможност за избор на различни техники и схеми за контрол с цел постигане на висока чувствителност и достоверност на получените резултати;

– възможност за автоматизиране при изискване за по-висока ефективност;

– възможност за online събиране на данни и документиране на резултатите в етапите на самия контрол;

– нисък разход на материали и консумативи;

– при използването му не се замърсява околната;

Фирма „НДТ консулт” ЕООД е специализирана в:

√ UTM за проучвания класа на всички видове кораби, включително корабите, определени с ESP допълнителни означения.
√ UTM програма за оценка на състоянието на кораба (САР).
√ Изготвяне на необходимата документация за освидетелстване на кораба.
√ Определяне на обхвата на необходимите ремонтни работи и изготвяне на препоръки за ремонт с подробни скици.

Вашият коментар