Дейности

1. Основните дейности на фирмата са свързана с измерване на дебелината и откриване на неизправности на корабните корпуси и техните конструкции:
– UTM (дебелометрия) за изследване на класове (всички типове, включително ESP кораби) UTM за проучване на състоянието за корабособствениците, UTM за проучване за CAP.
– UT (ултразвуков контрол) за контрол на заваръчни шевове, листи, лагери и др.
– МТ (магнитно-прахов контрол) откриване на повърхностни и подповърхностни индикации във валове, отливки, изковки, заварки и др.
– РТ (капилярен контрол) за откриване на повърхностни индикации (пукнатини) във валове, отливки, изковки, заварки и др.
– VT (визуален контрол) визуален контрол за оценка състоянието на стоманата (снимков материал) и определяне необходимото количество за подмяна.

– ULT (изпитване за херметичност).

2. Извършване на дебелометрия на тръбопроводи, резервоари под налягане, котли, паропроводи.

3. Изготвяне на цялата необходима документация в съответствие с изискванията на клиента или съответните регистрови организации.

4. Оценка на състоянието на стоманата (визуална инспекция & UTM & фотография), изготвяне на проектодоклади на море по време на пътуването, изчисляване на необходимото количество стомана за подмяна, професионална помощ при изготвяне на спецификация за сух док. Оказване съдействие при избор на подходящ кораборемонтен завод.